Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko 2014-2020

O projekcie

Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše

„Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše“

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Intereg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

 

Lider Projektu – Gmina Hażlach

Partner Projektu po stronie czeskiej – Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

 

Dzięki realizacji projektu dojdzie do podniesienia atrakcyjności obszaru pogranicza wzdłuż Doliny Olzy poprzez uzupełnienie brakującej infrastruktury i połączenie jej wspólnym szlakiem. Produktem projektu będzie nowa transgraniczna oferta turystyczna oparta na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Doliny Olzy. Choć Olza swą długością nie należy do najdłuższych toków rzecznych i mierzy jedynie 87 km, to sama rzeka i jej dolina stanowią na dzisiejszym polsko-czeskim pograniczu wielką spuściznę historyczną i przyrodniczą. Dziś graniczna rzeka, przecinająca wiele gmin i znaczących ośrodków miejskich na pograniczu, np. Istebną, dalej Trzyniec, Bogumin, Hażlach, Cieszyn, Czeski Cieszyn, Kocobędz czy Karwinę, ma przede wszystkim znaczenie magiczne i nie jest już postrzegana jedynie jako element dzielący dwa narody (zarówno geograficznie, jak i stanowiąc granicę państwa), ale jako unikatowy potencjał przyrodniczo-kulturowy.

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania inwestycyjne niezbędne do osiągnięcia planowanego efektu (w ramach szlaku - Archeopark w Kocobędzu, Dom Przyrodnika w Hażlachu). Przygotowana oferta turystyczna obejmuje znaczący obszar: dwie pętle szlaku - krótsza (ok. 19 km) i dłuższa (ok. 80 km), która przecina granicę dwukrotnie oraz dużą ilość atrakcji wzdłuż niego. Zachęci to turystów do pozostania w regionie na dłużej. Umożliwia to istniejąca baza noclegowa, której obłożenie w ujęciu rocznym wynosi obecnie jedynie ok. 47%.

Dzięki atrakcyjności i dostępności nowej oferty turystycznej zwiększy się odwiedzalność regionu po obu stronach (zakłada się ok. 8000 nowych turystów rocznie odwiedzających nowy produkt turystyczny). Zwiększenie poziomu odwiedzalności pozytywnie wpłynie na rozwój usług w branży turystycznej (baza zakwaterowania, usługi gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu sportowego itp.). Dzięki rozwojowi usług turystycznych powstaną nowe miejsca pracy w branży turystycznej, co wesprze wzrost zatrudnienia w segmencie usług.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania, mające na celu zwiększenie odwiedzalności przedmiotowego obszaru:

1. działania inwestycyjne mające na celu udostępnienie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz podniesienie jego atrakcyjności poprzez wzbogacenie oferty turystycznej. W ramach działań inwestycyjnych dojdzie do:

- rewitalizacji części repliki słowiańskiego grodu w Kocobędzu-Podoborze. Według opinii rzeczoznawców jego stan jest bardzo zły i wymaga natychmiastowej rewitalizacji, która pozwoli na przyjęcie zwiększonego ruchu turystycznego w ramach nowego transgranicznego produktu turystycznego;

- adaptacji zabytkowego spichlerza w Hażlachu na Dom Przyrodnika z interaktywną ekspozycją pokazującą dziedzictwo przyrodnicze Doliny Olzy (po obu stronach granicy) wraz z infrastrukturą do obsługi ruchu turystycznego (wybudowanie nowego parkingu bezpośrednio przy obiekcie oraz stworzenie bazy do obsługi ruchu turystycznego).

2. w oparciu o nowo powstałą infrastrukturę zostanie podjętych szereg działań mających na celu spojenie elementów bogactwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Olzy po jej obu stronach, tj.:

- wyznaczenie transgranicznych szlaków (dwóch - pętla długa ok. 80 km, oraz krótka o mniejszym stopniu trudności) pieszych, rowerowych, samochodowych (w oparciu o już istniejące oznakowanie obiektów) prowadzących przez Archeopark i Dom Przyrodnika. Szlak zostanie włączony do szlaku Greenway Kraków- Morawy-Wiedeń;

- stworzenie systemu informacji dla turystów z Polski w Archeoparku i Czech w Hażlachu (kompetencje językowe pracowników, znajomość produktu itp.) oraz kompleksowe przygotowanie materiałów informacyjnych w języku polskim, czeskim, niektórych także w angielskim dotyczących szlaku (aplikacja, przewodnik, mapy, publikacje itp.)

- stworzenie wspólnego systemu udostępniania rowerów w Hażlachu i Archeoparku w ramach biletów wstępu do obiektów. Działania będą realizowane wspólnie przy wsparciu ekspertów merytorycznych.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju transgranicznego rynku pracy w branży turystycznej w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Doliny Olzy i nową, transgraniczną ofertę turystyczną.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru po obu stronach Olzy w oparciu o infrastrukturę udostępniającą (szlak dziedzictwa Doliny Olzy przecinający granicę w dwóch miejscach) i przybliżającą dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe (w ramach szlaku - Archeopark w Kocobędzu-Podoborze, Dom Przyrodnika w Hażlachu), jednocześnie łączącą ją w jeden wspólny produkt turystyczny.

Wspólny produkt turystyczny będzie dedykowany głównie rodzinom z dziećmi w ramach tzw. turystki weekendowej, seniorom, turystyce aktywnej itp. Dzięki pakietowaniu oferty i zróżnicowaniu jej według potrzeb i możliwości fizycznych różnych grup docelowych cel projektu zostanie zrealizowany efektywniej.

 

Całkowita wartość projektu: 1 899 850,00 EURO

Wartość dofinansowania EFRR: 1 614 872,50 EURO

Wartość projektu Gminy Hażlach – 912 350,00 EURO

Wartość dofinansowania z EFRR dla Gminy Hażlach – 775 497,50 EURO

Ikona
Wędrówki Doliną Olzy
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play
Projekt UE

Nazwa projektu/Název projektu:
Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Beneficjenci Projektu/Příjemci projektu:
Gmina Hażlach i Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju transgranicznego rynku pracy w branży turystycznej w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Doliny Olzy i nową, transgraniczną ofertę turystyczną.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj přeshraničního trhu práce v oblasti cestovního ruchu založeného na přírodním a kulturním dědictví údolí řeky Olše a vytvoření nové přeshraniční turistické nabídky.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko 2014-2020

Logo 3

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Masarykovy sady 103/19
737 01 Český Těšín

Logo 4

Urząd Gminy Hażlach
Główna 57
43-419, Hażlach
tel.: 33 856 94 79